Späť na správy
16.04.2024 17:18

Úpravu povinností používateľov dronov posunuli poslanci do 2. čítania

Ministerstvo dopravy by malo zriadiť register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku. Registre by mal viesť a spravovať Dopravný úrad, prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

Spoločne so zriadením registrov rezort dopravy v zákone upravil aj povinnosti prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov i povinnosti vlastníkov bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii. V zákone by takisto mala pribudnúť povinnosť pre prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov uzavrieť zmluvu o poistení za škodu, ktorú by prípadne bezpilotným leteckým systémom mohli spôsobiť.

"Zároveň sa upravujú povinnosti pilotov na diaľku, ako aj pôsobnosť poskytovať výcvikový kurz, opakovací výcvik a vykonávať skúšku teoretických vedomostí a praktických zručností pilota na diaľku," priblížilo ministerstvo dopravy. V novele navrhujú aj úpravu základných požiadaviek na kluby alebo združenia leteckých modelárov, ktoré môžu požiadať o povolenie na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov.

Upraviť sa má aj spôsob udeľovania sankcií za nedodržanie nariadení. Pri opakovanom porušovaní zákon umožní nielen udeliť pokutu, ale aj na určitý čas zakázať činnosť. Priestupky a správne delikty vo vzťahu k bezpilotným lietadlám alebo bezpilotným leteckým systémom budú môcť objasňovať popri Dopravnom úrade aj orgány Policajného zboru, Vojenskej polície či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zaviesť by sa mal aj inštitút takzvanej objektívnej zodpovednosti.

V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravená v leteckom zákone len čiastočne.

"Novou právnou úpravou sa zabezpečí, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nielen príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené aj niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva," uvádza sa v návrhu novely.

Súčasťou navrhovaných legislatívnych zmien je aj čiastočné prevzatie stratégie ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel, ktorú vláda schválila ešte v januári 2022.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.